Get Adobe Flash player

ข่าวสารคุระบุรี

ของฝากจากฝ่ายแผนและงบประมาณ
วันพุธ, 31 ตุลาคม 2561
ของฝากจากฝ่ายแผนและงบประมาณ ก่อนเปิดภาคเรียน  2/2561 ... Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันเสาร์, 11 สิงหาคม 2561
วันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม 2561... Read More...
IMAGE กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย โรงเรียนสุจริต สพป.พังงา
วันพุธ, 08 สิงหาคม 2561
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ได้มีการประชุม... Read More...
IMAGE อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา
วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561
สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)... Read More...
IMAGE กิจกรรมโครงการสร้างความเป็นไทย 2561
วันศุกร์, 06 กรกฎาคม 2561
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคุระบุรีได้เข้าร่วม... Read More...

กิจกรรมย้อนหลัง

IMAGE กิจกรรมโครงการสร้างความเป็นไทย 2561
วันศุกร์, 06 กรกฎาคม 2561
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคุระบุรีได้เข้าร่วม... Read More...
IMAGE รถโรงหนัง
วันอังคาร, 21 มิถุนายน 2559
วันที่ 20 มิถุนายน 2559... Read More...
IMAGE กิจกรรม "หนึ่งคน หนึ่งต้น เพื่อพ่อ"
วันจันทร์, 09 ตุลาคม 2560
ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ทางโรงเรียนคุระบุรีได้จัดกิจกรรม... Read More...
IMAGE การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราทาน ระดับก่อนประถมศึกษา
วันจันทร์, 25 มกราคม 2559
วันที่ 25/01/2559 โรงเรียนคุระบุรี... Read More...
IMAGE รางวัลชมเชยทรงคุณค่า"นักเรียนรางวัลพระราชทาน" ปี 2557
วันพุธ, 16 กันยายน 2558
วัวันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2558... Read More...

ข่าวการศึกษา