Get Adobe Flash player

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

โรงเรียนคุระบุรี การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ผลงานดีเด่น

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

 

- โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๐

- โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

- สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๒

-โรงเรียนแกนนำเครือข่ายเด็กไทยฟันดี

- สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี๒๕๕๔

- โรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพดีเด่น ปี๒๕๕๔

- โรงเรียนต้นแบบ โครงการทรู ปลูกปัญญา ปี๒๕๕๔

- โรงเรียนชนะเลิศประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ปี๒๕๕๔

- โรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน พลังใจ พลังคน

สพฐ.

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ

 

กระทรวงสาธารณสุข

 

บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

กระทรวงวัฒนธรรม

 

บริษัทเชฟรอน

 

ผู้บริหาร

๑. นายสมยศ  ผลอินทร์

 

- หนึ่งแสนครูดี

- รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔

- รับโล่รางวัลหนึ่งคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๔

สกสค.

คุรุสภา       

 

สมาคมสโมสรรัตนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ครู
๑. นางพวงทอง  วิจิตรพันธุ์

­ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา๒๕๕๕

­คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๕

­หนึ่งแสนครูดี

­ ผู้ฝึกสอนการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  ดีเด่นระดับประเทศ ปี ๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

คุรุสภา

คุรุสภา

กรมศาสนา

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

 

­ ผู้ฝึกสอนการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  ดีเด่นระดับประเทศ ปี ๒๕๕๔

กรมศาสนา

๒. นางเกษร แซ่เอียบ

­ ครูดีในดวงใจ

­ เชิดชูครูผู้มีอุดมการณ์

­หนึ่งแสนครูดี

สพป.พังงา

กระทรวงศึกษาธิการ

คุรุสภา

๓. นางผ่องศรี  สิตบุศย์

­ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ปี ๒๕๕๔

­ หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

 

คุรุสภา

๔. นางบุษบา  ตันสกุล

­ หนึ่งแสนครูดี

­ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปีการศึกษา๒๕๕๕

คุรุสภา

๕. นายสงกรานต์ ณ ถลาง

­ หนึ่งแสนครูดี

­ ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คุรุสภา

อบจ.ตรัง

๖. นางสาวขวัญเรือน  รัฐการ

­ หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

๗. นายชาลี  ตักเตือน

­ หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

๘. นางจิตติมา  เขียวพันธุ์

­ หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

๘. นางสิรินิภา  ถาวโรจน์

­ หนึ่งแสนครูดี

­ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปีการศึกษา๒๕๕๕

คุรุสภา

๙. นายราชัน  ปัญญาจันทร์

­ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างWebpage ประเภท Web Editor  ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

๑๐. นางนวลตา    จงจิตร

­ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปีการศึกษา๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

๑๑. นางสาวอารีช    วาจิ

­ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปีการศึกษา๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

๑๒. นางอุมาภรณ์    จันทร์เขียว

 

­ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

๑๓. นายแสนโกสินทร์ วงษ์มะยุรา

­ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปีการศึกษา๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

๑๕. นางกลิ่นดาว  ขาวสง่า

­ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

นักเรียน

๑. เด็กหญิงธัญญา บุญเรือง

๒. เด็กหญิงธนวรรณ บุญเรือง

๓. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เสมรอด

๔. เด็กหญิงพิมพ์วิภา เลี่ยมแก้ว

๕. เด็กหญิงปาริชาติ  แซ่เสี้ยว

๖. เด็กหญิงลักขณา แซ่เขา

๗. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ขาวสง่า

๘. เด็กหญิงมนลภัส นุ่นสง

๙. เด็กชายกฤษฎา  มีทอง

๑๐. เด็กชายวรวรรษ ทองประสม

 

รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา๒๕๕๕

 

กระทรวงศึกษาธิการ

 

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

๑๑. เด็กชายพิสิฐพงศ์  ปล้องเกิด

๑๒. เด็กชายธนวิชญ์    ภารา

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างWebpage ประเภท Web Editor  ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

๑๓. เด็กหญิงสุวิชญาพร ทองพนัง

๑๔. เด็กหญิงธิดารัตน์  โสมนัส

๑๕. เด็กหญิงสุชาวดี  อ่อนพิมพ์

๑๖. เด็กหญิงธมนวรรณ เกื้อคราม

๑๗. เด็กหญิงอรสา    พานทอง

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปีการศึกษา๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

๑๘. เด็กหญิงกานต์พิชชา อินทร์สม

๑๙. เด็กหญิงอนงค์นาฎ สกุลภพ

๒๐. เด็กหญิงจิรวรรณ ภูตานนท์

๒๑. เด็กหญิงปาริฉัตร   หนูภักดี

๒๒. เด็กหญิงเบญจภรณ์ รุ่งเรือง

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปีการศึกษา๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

ตราโรงเรียน

ตราโรงเรียน


สัญลักษณ์

          สีเหลือง  หมายถึง  ความเป็นเพื่อน

          สีแดง  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  ความสามัคคีในหมู่คณะ

อักษรย่อ          ค.บ.

Website    :    http://kbschool.ac.th

E-mail     :     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลครูและบุคลากร

รายชื่อบุคลากรโรงเรียนคุระบุรี  สพป.พังงา  ข้อมูล ณ  7  กรกฏาคม  2557

 

 ที่        ชื่อ  -  สกุล                         ตำแหน่ง

 

1.  นายสมยศ             ผลอินทร์         ผู้อำนวยการโรงเรียน      ..................................................................

 

2.  นางณัชษัณ            ตันติเพชราภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ..................................................................

 

3.  นายสงกรานต์         ณ ถลาง          ครูชำนาญการพิเศษ       ..................................................................

 

4.  นางสาวขวัญเรือน     รัฐการ            ครูชำนาญการพิเศษ       ..................................................................

 

5.  นางสุจิรา              รักษ์จันทร์       ครูชำนาญการพิเศษ       ..................................................................

 

6.  นางสิรินิภา            ถาวโรจน์         ครูชำนาญการพิเศษ       ..................................................................

 

7.  นางนวลตา            จงจิตร           ครูชำนาญการพิเศษ       ..................................................................

 

8.  นางบุษบา             ตันสกุล           ครูชำนาญการพิเศษ       ..................................................................

 

9.  นางสายใจ             เพชรพฤทธิ์       ครูชำนาญการ             ..................................................................

 

10. นางนวลวรรณ        คำแก้ว           ครูชำนาญการ             ..................................................................

 

11. นางพวงทอง          วิจิตรพันธ์        ครูชำนาญการ             ..................................................................

 

12. นางวิลาวัณย์          ชาญสมุห์         ครูชำนาญการ             ..................................................................

 

13. นายชาลี              ตักเตือน          ครูชำนาญการ             ..................................................................

 

14. นางประภาพรรณ    ทองคำ           ครูชำนาญการ             ..................................................................

 

15. นางมริสา          ตั้นสกุล            ครูชำนาญการ              ..................................................................

 

16. นายไพโรจน์          ตั้นสกุล           ครูชำนาญการ             ..................................................................

 

17. นางอุมาภรณ์         จันทร์เขียว       ครูชำนาญการ             ..................................................................

 

18. นางพรนิภา           พันธุ์รัตน์         ครูชำนาญการ             ..................................................................

 

19. นางเกษร    แซ่เอียบ       ครูชำนาญการ              ..................................................................

 

20. นางกลิ่นดาว          ขาวสง่า          ครูชำนาญการ             ..................................................................

 

21. นางพิไลพร       อินธนู              ครู                 ..................................................................

 

22. นางสาวชนม์ชนันทร์ ซอและ           ครู                          ..................................................................

 

23. นางสาวอารีรัตน์      เกตุสุทัศน์        ครู                         ..................................................................

 

24. นายแสนโกสินทร์     วงษ์มะยุรา       ครู                         ..................................................................

 

25. นางสาวธารทิพย์     ภาระพฤติ        ครู                         .................................................................

 

26. นายราชัน             ปัญญาจันทร์     ครู                         ..................................................................

 

27. นางณัฐพร            แซ่หลี            ครู                          ..................................................................

 

28. นางสาวกรรณิการ์    หนูนุ่น            ครู                          ..................................................................

 

29. นางนภัสวรรณ        ศรีสุข             ครู                         ..................................................................

 

30. นางสาวสุมัฎฏญา    พลสิทธิ์           ครู                         ..................................................................

 

31. นางสาวสุจิตรา       บ้านนบ          ครูผู้ช่วย                   ..................................................................

 

32. นางสาวทิพวรรณ     มิตรใจดี          ครูผู้ช่วย                   ..................................................................

 

33. นางอรนุช             จันทร์แก้ว        ครูผู้ช่วย                   ..................................................................

 

34. นางสาวรัตนาภรณ์   จงลักษณาวรรณ ครูผู้ช่วย                   ..................................................................

 

35. นางสาวปัณณรัตน์    บุญพรม          ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษ  ..........................................................

 

36. นางอมรรัตน์          ชูบูระ            พนักงานราชการ          ..................................................................

 

37. นางกนกวรรณ        นวลศรี           พนักงานราชการ          ..................................................................

 

38. นายพยุงศักดิ์         ภิญญานิล        ครูอัตราจ้าง               ..................................................................

 

39. นางชิวาภรณ์         เผ่าชู             ครูอัตราจ้าง               ..................................................................

 

40. นางวรัญญา           ด้วงมาก          ครูอัตราจ้าง               ..................................................................

 

41. นางอัมภาภรณ์       จุไร               ครูอัตราจ้าง               ………………………………………………………….

 

42. นางสาวสุพัตรา       สุโทวา            ครูอัตราจ้าง               ………………………………………………………….

 

43. นางสาวสุทธิลักษณ์   วังเงิน            ครูพี่เลี้ยง                  ..................................................................

 

44. นางภัทรานิษฐ์        สุทธิโรจน์รัชกุล  ครูพี่เลี้ยง                  .................................................................

 

45. นางสาวพรพรรณ     จงรักษ์           ครูอัตราจ้าง               .................................................................

 

46. Mr.Zander           Nieuwoudt     Teacher (M.E.P)         ..................................................................

 

47. Mr.Gerrit             Coetzee        Teacher (M.E.P)         ..................................................................

 

48. Miss.Gumelina      Peart Ebardo   Teacher (M.E.P)         ..................................................................

 

49. นายศุภกร            ชนะกาญจน์     ครูธุรการ                  ..................................................................

 

50. นางสาวอัจฉรา       แสงจันทร์        เจ้าหน้าที่ทรู               ..................................................................

 

51. นายณัฐพล            ระวีแสง          ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทรู        ..................................................................

 

52. นางณัศทิชา           ราตรีพฤกษ์      เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์     ..................................................................

 

53. นายประวัติ           ทับทิม            ช่างปูน ชั้น 3              ..................................................................

 

54. นายวสันต์            มาศทอง          ช่างปูน ชั้น 3              ..................................................................

ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลทั่วไป

                   โรงเรียนคุระบุรี ที่ตั้ง ๑๑๖/๑๕ หมู่ที่ ๑  ถนนเพชรเกษม  ตำบลคุระ  อำเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา  รหัสไปรษณีย์  ๘๒๑๕๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการโทรศัพท์๐-๗๖๔๙-๑๐๔๑  โทรสาร๐-๗๖๔๙-๑๐๔๐   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Website: http://kbschool.ac.th  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
          เดิมชื่อ 
โรงเรียนประชาบาลตำบลคุระ (วัดนางย่อน)   เริ่มเปิดสอนตั้งแต่  พ.ศ.๒๔๕๕   โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๔  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดนางย่อนเป็นที่เรียน
          พ.ศ.๒๔๕๕  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น 
โรงเรียนวัดนางย่อน  และยังคงใช้ศาลาการเปรียญวัดนางย่อนเป็นสถานที่เรียนพ.ศ.๒๕๐๐ ทางราชการได้ขยายการศึกษาเป็นระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ใช้ชื่อว่า  มัธยมสามัญ  เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ใช้ชื่อว่า  โรงเรียนเกาะคอเขา  ใช้อักษร  “พง ๑๒
          ต่อมา  พ.ศ.๒๕๑๒   กิ่งอำเภอเกาะคอเขา เป็น 
กิ่งอำเภอคุระบุรี   โรงเรียนเกาะคอเขาจึงเปลี่ยนชื่อจาก  โรงเรียนเกาะคอเขา  เป็น  โรงเรียนคุระบุรี ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๑๒ เป็นต้นมาจนปัจจุบัน
          โรงเรียนคุระบุรี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่   ๑  ตุลาคม  ๒๕๒๓

          วันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการตามโครงสร้างใหม่

          วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๖  ได้รับการคัดเลือกในโครงการ  หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน

          วันที่  ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๔๙  ได้รับการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑

          วันที่  ๒๔ตุลาคม๒๕๔๙สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา

          ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น-พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑

          วันที่  ๒๘พฤษภาคม๒๕๕๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคารเรียนใหม่   พระราชทานชื่อ “อาคารมดใต้คุระวิทย์”

          วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษารับรางวัลพระราชทานประจำปี ๒๕๕๔

          เนื้อที่ทั้งหมด  ๓๗ ไร่  ๔๓  ตารางวา  ตามทะเบียนพัสดุที่  พง.๓๖๔๔  เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖มีข้าราชการครู๓๔ คน  พนักงานราชการ  ๒คน  ลูกจ้าง  ๑๑คน  พนักงานบริการ  ๒คนนักเรียน๙๕๗คน  (สถิติปีการศึกษา ๒๕๕๕)อาคารเรียน  ๗  หลังโรงฝึกงาน         ๑  หลัง   ห้องสมุด  ๒  หลัง  อาคารอเนกประสงค์  ๑  หลัง  บ้านพักครู  ๑๓  หลัง  ห้องพักภารโรง  ๑  หลัง  ส้วม ๔  หลัง  ๑๖ ที่นั่ง

เขตพื้นที่บริการ ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑ บ้านคุระ  หมู่ ๒ ตำบลแม่นางขาว หมู่ ๘ บ้านทุ่งนา  หมู่ ๗ บ้านกลาง หมู่ ๗ ซอยแสงทอง

 

 

ข่าวการศึกษา