Get Adobe Flash player

เรื่อง การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคุระบุรีจะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 จึงกำหนดรายละเอียดการสรรหาและเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่  รายละเอียดเพิ่มเติม  /  ใบเสนอชื่อ

วันครูครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะครูได้ร่วมงานวันครูครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ของอำเภอคุระบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม  ในช่วงเช้า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และ พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ โดยมีนายอำเภอคุระบุรีนายวิจารณ์  จุนทวิจิตร เป็นประธาน  มีการมอบเกียรติบัตรครูดีเด่นและมอบของที่ระลึกแด่ครูอาวุโส  พิธีคารวะครูอาวุโส (รดน้ำขอพรครูอาวุโส) ช่วงบ่ายมีกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครู ณ สนามโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม (การแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคี ระหว่างกลุ่มเครือข่าย)และ กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์เชื่อมความรัก ความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้มีเกียรติ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม

เครดิตรูปภาพจาก - facebook เพจโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนคุระบุรี สพป. พังงา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน  โรงเรียนคุระบุรี สพป. พังงา  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69   ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

 

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

81

ทอง

12

1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ตันสกุล
 

1. นางนวลตา   จงจิตร
 

2

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

82

ทอง

11

1. เด็กหญิงจิรภิญญา  หมึกดำ
2. เด็กหญิงชลธิชา  จิตราภิรมย์
3. เด็กหญิงนภาพร  พรมมี
4. เด็กหญิงบุศรินทร์  แซ่ตัน
5. เด็กหญิงปาวีณา  มีสุข
6. เด็กหญิงพิมพ์รดา  สมิธ
7. เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วเนียม
8. เด็กหญิงวชิราภรณ์  จันทรโชติ
9. เด็กหญิงวันทนา  พรภพ
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ลูกแป้น
 

1. นางสาวชมภูนุช  พัดตัน
2. นางสาวพิมพิไล  รุ่งเป้า
3. นางสาววราภรณ์  สิงหรณ์
 

3

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

76

เงิน

17

1. เด็กหญิงภัสร์   มาสสุวรรณศรี
 

1. นางลักษณารีย์   เกรียงสุวรรณ
 

4

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

87

ทอง

6

1. เด็กชายปวริศ  แก้วเจือ
 

1. นางสาวอารีรัตน์  เกตุสุทัศน์
 

5

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

76.4

เงิน

21

1. เด็กชายชนินทร์  วาหลวง
2. เด็กชายศิลาพัฒน์  ธิปะละ
 

1. นายชัยชุมพล  กาญจนคลอด
2. นายราชัน  ปัญญาจันทร์
 

6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

83.6

ทอง

9

1. เด็กชายพิภพ   หาสะอาด
2. เด็กชายรัญชน์  เรืองศรี
 

1. นายชัยชุมพล  กาญจนคลอด
2. นายราชัน  ปัญญาจันทร์
 

7

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

88

ทอง

6

1. เด็กหญิงธัญชนก  ดวงจันทร์
 

1. นางลักษณารีย์  เกรียงสุวรรณ์
 

8

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

66.33

ทองแดง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงอรกานต์  ทองรักแย้ม
2. เด็กชายเจษฎา  ทวีทอง
3. เด็กชายไพรวัลย์  หอมหวาน
 

1. นางสาวสุทธิลักษณ์  วังเงิน
2. นางสาวยลดานันท์  มงคลวัฒนาสกุล
 

 

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563


คณะครูโรงเรียนคุระบุรีร่วมกันจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ วัดสามัคคีธรรม (ป่าส้าน) กับทางหน่วยงานรัฐและเอกชน ซึ่งวันเด็กในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2562 กิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดในการมอบของขวัญในวันเด็ก ได้แก่ กิจกรรมปาลูกโป่ง  ลูกแก้วมหาสนุก  ตักลูกปิงปอง  สร้างความสนุกสนานและความสุขแก่นักเรียนเป็นอย่างมาก

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2562

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนคุระบุรี การเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี จากการเข้าค่ายในวันแรกจนถึงวันที่สาม เราจะเห็นถึงระเบียบ ความพร้อมเพรียง ความสามัคคี ความมีน้ำใจในกองลูกเสือ-เนตรนารี ที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 25-27  โดยมีการเดินทางไกล เรียนวิถีชาวค่าย  กิจกรรมทดสอบกำลังใจ  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ และกิจกรรมฐานผจญภัย  ในคืนวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ได้มีพิธีชุมนุมรอบกองไฟ  มีชุดการแสดงของลูกเสือและเนตรนารี 4 ชุด เช้าวันที่ 27  มีการบำเพ็ญประโยชน์ เก็บที่พัก และพิธีปิดค่าย และแยกย้ายกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

หมวดหมู่รอง

 • ข้อมูลโรงเรียน
  • Extensions

   The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.

   • Modules

    Media ImageModules are small blocks of content that can be displayed in positions on a web page. The menus on this site are displayed in modules. The core of Joomla! includes 24 separate modules ranging from login to search to random images. Each module has a name that starts mod_ but when it displays it has a title. In the descriptions in this section, the titles are the same as the names.

   • Templates

    Media ImageTemplates give your site its look and feel. They determine layout, colours, typefaces, graphics and other aspects of design that make your site unique. Your installation of Joomla comes prepackaged with three front end templates and two backend templates. Help

 • Park Site
  • Photo Gallery

   These are my photos from parks I have visited (I didn't take them, they are all from Wikimedia Commons).

   This shows you how to make a simple image gallery using articles in com_content.

   In each article put a thumbnail image before a "readmore" and the full size image after it. Set the article to Show Intro Text: Hide.

 • Fruit Shop Site

ข่าวการศึกษา