Get Adobe Flash player

กิจกรรมโครงการสร้างความเป็นไทย 2561

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคุระบุรีได้เข้าร่วม กิจกรรมโครงการสร้างความเป็นไทย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา  ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา  โดยมีการประกวดแข่งขันกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเป็นไทย ในกิจกรรมทางโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการสวดมนต์หมู่ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การปั้นดินน้ำมัน  วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อปลูกฝังปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดพังงา

วันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

โรงเรียนคุระบุรี ได้ประกอบพิธีทวบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรี นายสมยศ ผลอินทร์ เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายไพโรจน์ ตั้นสกุล กล่าวรายงาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุลเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อเสร็จพิธีการคณะกองลูกเสือ-เนตรนารี ได้ช่วยกันพัฒนาอาคาร สถานที่ ของโรงเรียน

พิธีไหว้ครู 2561

โรงเรียนคุระบุรีจัดพิธีไหว้ครู โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมยศ ผลอินทร์ เป็นประธานในพิธี มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เรียนดี มีจิตอาสา จำนวน 3 ทุน จากการรวบรวมทุนจากคณะครู และมีการประกวดพาน สำหรับกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่า "อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 

โครงการ “Intensive Thai Camp”2018

กิจกรรมโครงการ Intensive Thai Camp โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน การพูด การเขียน ของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6กิจกรรมแต่ละฐานจะมุ่งเน้น ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียน เรียนอย่างมีความรู้ และเล่นอย่างมีความสุข (เก่ง ดี มีสุข)

โครงการทัศนศึกษา 2561

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนคุระบุรี ประเภทกิจกรรมการเรียนรู้ไป -กลับ 1 วัน  โดยคณะครู นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ออกเดินทางจากโรงเรียนคุระบุรี เวลา 06.00 น. เดินทางไปยัง โรงเรียนพระราชทานทับละมุ เพื่อร่วมกิจกรรม 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2561 จนถึงเวลา 14.00 น. ได้เข้าไปเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฝั่งอันดามัน ณ ฐานทับเรือพังงา โดยชมเรือ ต.215 และเดินทางกลับ โดยจุดแวะพักคือ หาดบางสัก  เดินทางกลับสู่โรงเรียนคุระบุรีโดยสวัสดิภาพในเวลา 18.00 น.

หมวดหมู่รอง

 • ข้อมูลโรงเรียน
  • Extensions

   The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.

   • Modules

    Media ImageModules are small blocks of content that can be displayed in positions on a web page. The menus on this site are displayed in modules. The core of Joomla! includes 24 separate modules ranging from login to search to random images. Each module has a name that starts mod_ but when it displays it has a title. In the descriptions in this section, the titles are the same as the names.

   • Templates

    Media ImageTemplates give your site its look and feel. They determine layout, colours, typefaces, graphics and other aspects of design that make your site unique. Your installation of Joomla comes prepackaged with three front end templates and two backend templates. Help

 • Park Site
  • Photo Gallery

   These are my photos from parks I have visited (I didn't take them, they are all from Wikimedia Commons).

   This shows you how to make a simple image gallery using articles in com_content.

   In each article put a thumbnail image before a "readmore" and the full size image after it. Set the article to Show Intro Text: Hide.

 • Fruit Shop Site

ข่าวการศึกษา