Get Adobe Flash player

ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 10 ธันวาคม 2556 โรงเรียนคุระบุรี มีการจัดประชุมผู้ปกครอง ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารโรงเรียนคุระบุรี นายสมยศ ผลอินทร์  ได้กล่าวถึง /วิสัยทัศน์  /พันธกิจ  /4 ยุทธศาสตร์สำคัญ/  โครงการและกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้รับและดำเนินการ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา และจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป หลังจากนั้นผู้บริหาร ได้แจกวุฒิบัติ  ให้กับนักเรียน MEP ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  เวลา 10.00 น. ได้แยกย้ายผู้ปกครองให้ไปพบครูที่ปรึกษา ตามห้องเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการพัฒาและแก้ปัญหา ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น และรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

ข่าวการศึกษา