Get Adobe Flash player

การจัดค่าย "เยาวชนคนดีของแผ่นดิน" โรงเรียนคุระบุรี


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556  โรงเรียนคุระบุรีได้จัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  "ป้องกันการทุจริต" การจัดค่าย "เยาวชนคนดีของแผ่นดิน" โรงเรียนคุระบุรี  โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นสายชั้น ซึ่งแต่ละสายชั้นก็จะแตกย่อยเป็นฐาน และกิจกรรมย่อย เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. และเวลา 14.00 น. ได้ร่วมกันสรุป ผลการเข้าค่าย ที่หอประชุมโรงเรียนคุระบุรีอีกครั้ง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้นักเรียนได้รับการพัฒนาใน 5 ด้าน ได้แก่ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ


ข่าวการศึกษา