Get Adobe Flash player

โครงการประชุมปฏิบัติการชี้แจงมาตรฐาน EP/MEP

ครูจิตติมา เขียวพันธุ์  และครูนภัสวรรณ จันทร์สม   ร่วมประชุมและสรุปงาน ตามที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกถมารี จังหวัดภูเก็ต ได้รับมอบหมายจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นศูนย์ประสานงานโรงเรียน EP/MEP ภาคใต้ จัดโครงการประชุมปฏิบัติการชี้แจงมาตรฐาน EP/MEP และสรุปงาน ให้แก่โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ เขตภาคใต้ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2556 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ข่าวการศึกษา