Get Adobe Flash player

โครงการโรงเรียนสุจริต


ในวันที่ 27-29  สิงหาคม 2556  คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนคุระบุรีได้เข้าร่วม นำเสนอ "นวัตกรรม"  โครงการโรงเรียนสุจริต  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี   ชื่อผลงานที่นำเสนอ  ได้แก่

+คุณภาพการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุระบุรี โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

+ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกสุจริตของนักเรียนโรงเรียน

+คุระบุรี โดยใช้กิจกรรมโครงงานคุณธรรม (Moral Project)

+การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี  โดยใช้กิจกรรมยุวมัคคุเทศก์ (Young Tour Guides)

+การพัฒนาคุณลักษณะกระบวนการคิดและความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคุระบุรี โดยใช้กิจกรรมการแต่งบทร้อยกรอง

+โครงงานคุระบุรี บวรรวมใจสร้างจิตสาธารณะสู่ชุมชน

+การพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคุระบุรี โดยใช้กระบวนการ GPAS

+พลังธรรม พลังใจ อุ่นไอแห่งรัก

ข่าวการศึกษา