ข้อมูลครูและบุคลากร

รายชื่อบุคลากรโรงเรียนคุระบุรี  สพป.พังงา  ข้อมูล ณ  7  กรกฏาคม  2557

 

 ที่        ชื่อ  -  สกุล                         ตำแหน่ง

 

1.  นายสมยศ             ผลอินทร์         ผู้อำนวยการโรงเรียน      ..................................................................

 

2.  นางณัชษัณ            ตันติเพชราภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ..................................................................

 

3.  นายสงกรานต์         ณ ถลาง          ครูชำนาญการพิเศษ       ..................................................................

 

4.  นางสาวขวัญเรือน     รัฐการ            ครูชำนาญการพิเศษ       ..................................................................

 

5.  นางสุจิรา              รักษ์จันทร์       ครูชำนาญการพิเศษ       ..................................................................

 

6.  นางสิรินิภา            ถาวโรจน์         ครูชำนาญการพิเศษ       ..................................................................

 

7.  นางนวลตา            จงจิตร           ครูชำนาญการพิเศษ       ..................................................................

 

8.  นางบุษบา             ตันสกุล           ครูชำนาญการพิเศษ       ..................................................................

 

9.  นางสายใจ             เพชรพฤทธิ์       ครูชำนาญการ             ..................................................................

 

10. นางนวลวรรณ        คำแก้ว           ครูชำนาญการ             ..................................................................

 

11. นางพวงทอง          วิจิตรพันธ์        ครูชำนาญการ             ..................................................................

 

12. นางวิลาวัณย์          ชาญสมุห์         ครูชำนาญการ             ..................................................................

 

13. นายชาลี              ตักเตือน          ครูชำนาญการ             ..................................................................

 

14. นางประภาพรรณ    ทองคำ           ครูชำนาญการ             ..................................................................

 

15. นางมริสา          ตั้นสกุล            ครูชำนาญการ              ..................................................................

 

16. นายไพโรจน์          ตั้นสกุล           ครูชำนาญการ             ..................................................................

 

17. นางอุมาภรณ์         จันทร์เขียว       ครูชำนาญการ             ..................................................................

 

18. นางพรนิภา           พันธุ์รัตน์         ครูชำนาญการ             ..................................................................

 

19. นางเกษร    แซ่เอียบ       ครูชำนาญการ              ..................................................................

 

20. นางกลิ่นดาว          ขาวสง่า          ครูชำนาญการ             ..................................................................

 

21. นางพิไลพร       อินธนู              ครู                 ..................................................................

 

22. นางสาวชนม์ชนันทร์ ซอและ           ครู                          ..................................................................

 

23. นางสาวอารีรัตน์      เกตุสุทัศน์        ครู                         ..................................................................

 

24. นายแสนโกสินทร์     วงษ์มะยุรา       ครู                         ..................................................................

 

25. นางสาวธารทิพย์     ภาระพฤติ        ครู                         .................................................................

 

26. นายราชัน             ปัญญาจันทร์     ครู                         ..................................................................

 

27. นางณัฐพร            แซ่หลี            ครู                          ..................................................................

 

28. นางสาวกรรณิการ์    หนูนุ่น            ครู                          ..................................................................

 

29. นางนภัสวรรณ        ศรีสุข             ครู                         ..................................................................

 

30. นางสาวสุมัฎฏญา    พลสิทธิ์           ครู                         ..................................................................

 

31. นางสาวสุจิตรา       บ้านนบ          ครูผู้ช่วย                   ..................................................................

 

32. นางสาวทิพวรรณ     มิตรใจดี          ครูผู้ช่วย                   ..................................................................

 

33. นางอรนุช             จันทร์แก้ว        ครูผู้ช่วย                   ..................................................................

 

34. นางสาวรัตนาภรณ์   จงลักษณาวรรณ ครูผู้ช่วย                   ..................................................................

 

35. นางสาวปัณณรัตน์    บุญพรม          ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษ  ..........................................................

 

36. นางอมรรัตน์          ชูบูระ            พนักงานราชการ          ..................................................................

 

37. นางกนกวรรณ        นวลศรี           พนักงานราชการ          ..................................................................

 

38. นายพยุงศักดิ์         ภิญญานิล        ครูอัตราจ้าง               ..................................................................

 

39. นางชิวาภรณ์         เผ่าชู             ครูอัตราจ้าง               ..................................................................

 

40. นางวรัญญา           ด้วงมาก          ครูอัตราจ้าง               ..................................................................

 

41. นางอัมภาภรณ์       จุไร               ครูอัตราจ้าง               ………………………………………………………….

 

42. นางสาวสุพัตรา       สุโทวา            ครูอัตราจ้าง               ………………………………………………………….

 

43. นางสาวสุทธิลักษณ์   วังเงิน            ครูพี่เลี้ยง                  ..................................................................

 

44. นางภัทรานิษฐ์        สุทธิโรจน์รัชกุล  ครูพี่เลี้ยง                  .................................................................

 

45. นางสาวพรพรรณ     จงรักษ์           ครูอัตราจ้าง               .................................................................

 

46. Mr.Zander           Nieuwoudt     Teacher (M.E.P)         ..................................................................

 

47. Mr.Gerrit             Coetzee        Teacher (M.E.P)         ..................................................................

 

48. Miss.Gumelina      Peart Ebardo   Teacher (M.E.P)         ..................................................................

 

49. นายศุภกร            ชนะกาญจน์     ครูธุรการ                  ..................................................................

 

50. นางสาวอัจฉรา       แสงจันทร์        เจ้าหน้าที่ทรู               ..................................................................

 

51. นายณัฐพล            ระวีแสง          ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทรู        ..................................................................

 

52. นางณัศทิชา           ราตรีพฤกษ์      เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์     ..................................................................

 

53. นายประวัติ           ทับทิม            ช่างปูน ชั้น 3              ..................................................................

 

54. นายวสันต์            มาศทอง          ช่างปูน ชั้น 3              ..................................................................