Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์/เป้าหมาย/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/เป้าหมาย/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนคุระบุรี มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

Kuraburi School is aimed to develop the knowledge and ability of the learners based on the Basic Education Standards to World Class Standard.

 

เป้าหมาย
ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาให้มีความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล มีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
All learners  with the quality of education standards and develop of world class standard of excellence. Ethics in society happily under the philosophy of sufficiency economy.

 

พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรและการสอน (World – Class Standard Curriculum and Instruction)

2. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)
3. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเป็นพลโลก (World Citizen)

ข่าวการศึกษา