Get Adobe Flash player

แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงาน 9 สิงหาคม 2556


เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนคุระบุรี

         เพื่อให้การจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 10 - 13 สิงหาคม 2556 เป็นไปด้วยความร่วมมือและสำเร็จ โรงเรียนคุระบุรีจึงขอแจ้งปฏิทินและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 

วันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 10 - 11 สิงหาคม 2556

- มอบหมายให้ครูและนักเรียนที่รับผิดชอบฝึกซ้อมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมฯ และฝึกซ้อมกีฬา มาปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2556 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ “วันแม่”) ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ ตามกำหนดการของอำเภอคุระบุรี

06.30 - 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคุระบุรี

08.30 น. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารหอประชุมอำเภอคุระบุรี (แต่งเครื่องแบบปกติขาว) เสร็จพิธีเชิญร่วมถ่ายรูปหมู่หน้าอาคาร “มดใต้คุระวิทย์” เพื่อใช้ภาพถ่ายเป็นกิจกรรมของโรงเรียน

10.00 น. พัฒนาโรงเรียนร่วมกับนักเรียน (กลุ่มจิตอาสา) โดยแบ่งเป็นกลุ่มล้างกำแพงรั้วโรงเรียน

14.00 น. ประชุมครูและบุคลากรเพื่อเตรียมสถานที่แข่งศิลปหัตถกรรมและแจ้งเรื่องอื่น ๆ

17.00 น. เดินเฉลิมพระเกียรติและจุดเทียนถวายพระพร (ใส่เสื้อบาติกสีฟ้า)


วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 “แข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ” ระดับเครือข่ายอำเภอคุระบุรี

- ไม่มีการเรียนการสอน (บุคลากรทุกคนมาโรงเรียนใส่เสื้อยืด 100 ปี)

- ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ นัดแนะนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติงานตามที่ได้รับ

มอบหมาย

- ครูและบุคลากรอื่น ๆ ให้นัดแนะนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มาโรงเรียน เช่น นักเรียน ที่เข้าแข่งศิลปหัตถกรรมฯ นักเรียนที่ฝึกซ้อมกีฬา กรีฑา กองเชียร์ ดุริยางค์ มาโรงเรียนตามความเหมาะสมจำเป็น

 


จึงเรียนมาเพื่อทราบ โดยแจ้งนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติงานในวันดังกล่าว

 

                                                 ( นายสมยศ  ผลอินทร์ )
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรี

ข่าวการศึกษา