Get Adobe Flash player

ประกาศโรงเรียนคุระบุรี ฉบับที่ 9

ประกาศโรงเรียนคุระบุรี เรื่อง เปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ 9 / 2564
ทางโรงเรียนคุระบุรี ประกาศเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังต่อไปนี้
๑. โรงเรียนหยุดการเรียนการสอนแบบ On-site ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึง วันเสาร์ ที่ 21 สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน 6 วัน หรือ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
๒. ให้นักเรียนเรียนรู้อยู่ที่บ้านในรูปแบบ On-hand , On-line , On-Air , On-Demand ผ่านช่องทางที่ครูประจำวิชาได้นัดหมายในระหว่างนี้และได้จัดการเรียนการสอนชดเชย ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึง วันเสาร์ ที่ 21 สิงหาคม ๒๕๖๔
3. ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือไม่พานักเรียนเดินทางไปจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยง
๔. ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข่าวสาร ประกาศของโรงเรียนผ่านช่องทางไลน์กลุ่มห้องเรียน เฟสบุ๊คและเว็บไซต์โรงเรียนคุระบุรีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ให้ครูประจำชั้นแต่ละห้องเรียนได้ติดต่อประสานงานกับนักเรียนและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง
5. ให้คุณครูและบุคลากรอื่นๆ ของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และปฏิบัติตนตามมาตราการป้องกัน
โรคอย่างเคร่งครัด และห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดโดยเด็ดขาด ยกเว้น มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้ทำหนังสือขออนุญาตเป็นรายๆ
จึงประกาศเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบในลำดับต่อไป

ข่าวการศึกษา