Get Adobe Flash player

ประกาศโรงเรียนคุระบุรี ฉบับที่ 8

ประกาศโรงเรียนคุระบุรี เรื่องเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ฉบับที่ 8 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึงวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 ให้นักเรียนเรียนรู้อยู่ที่บ้านในรูปแบบ On-hand , On-line , On-Air , On-Demand ผ่านช่องทางที่ครูประจำวิชาได้นัดหมายในระหว่างนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึงวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม  2564

ข่าวการศึกษา