Get Adobe Flash player

ประกาศโรงเรียนคุระบุรี ฉบับที่ 7

ประกาศโรงเรียนคุระบุรี เรื่องเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ฉบับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กรกฎาคม 2564 ให้นักเรียนเรียนรู้อยู่ที่บ้านในรูปแบบ On-hand , On-line , On-Air , On-Demand ผ่านช่องทางที่ครูประจำวิชาได้นัดหมายในระหว่างนี้  ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2564 ถึง วันเสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข่าวการศึกษา