Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

          วิสัยทัศน์เป็นเข็มทิศนำทางการพัฒนาไปสู่อนาคตที่โรงเรียนคุระบุรี จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

            โรงเรียนคุระบุรี มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล”

         Kuraburi School is aimed to develop the knowledge and ability of the learners according to educational standards to international standards. 

 

อัตลักษณ์

          “ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตอาสา”

 

พันธกิจ(Mission)

            พันธกิจเป็นกรอบ และแนวทางในการดำเนินงานตามหน้าที่ และตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้  ซึ่งประกอบ ด้วยพันธกิจ ดังนี้

               1. พัฒนาหลักสูตรและการสอน (World – Class Standard Curriculum and Instruction)

               2. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)

               3. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเป็นพลโลก (World Citizen)

เป้าประสงค์

ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาให้มีความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล มีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

All learners with the quality of education and the development of international standards of excellence. Ethics in society happily under the philosophy of sufficiency economy.

 ประเด็นกลยุทธ์

          ประเด็นกลยุทธ์เป็นประเด็นสำคัญตามพันธกิจ ที่จะอาศัยการขับเคลื่อนด้วยวิธีการทางกลยุทธ์ให้มีการพัฒนาที่แตกต่าง โดดเด่น และก้าวกระโดด  ประกอบด้วย 4 ประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและทักษะในศตวรรษที่  21
  2. พัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. พัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม

ข่าวการศึกษา