Get Adobe Flash player

เรื่อง การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคุระบุรีจะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 จึงกำหนดรายละเอียดการสรรหาและเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่  รายละเอียดเพิ่มเติม  /  ใบเสนอชื่อ

ข่าวการศึกษา