Get Adobe Flash player

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนคุระบุรี สพป. พังงา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน  โรงเรียนคุระบุรี สพป. พังงา  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69   ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

 

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

81

ทอง

12

1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ตันสกุล
 

1. นางนวลตา   จงจิตร
 

2

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

82

ทอง

11

1. เด็กหญิงจิรภิญญา  หมึกดำ
2. เด็กหญิงชลธิชา  จิตราภิรมย์
3. เด็กหญิงนภาพร  พรมมี
4. เด็กหญิงบุศรินทร์  แซ่ตัน
5. เด็กหญิงปาวีณา  มีสุข
6. เด็กหญิงพิมพ์รดา  สมิธ
7. เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วเนียม
8. เด็กหญิงวชิราภรณ์  จันทรโชติ
9. เด็กหญิงวันทนา  พรภพ
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ลูกแป้น
 

1. นางสาวชมภูนุช  พัดตัน
2. นางสาวพิมพิไล  รุ่งเป้า
3. นางสาววราภรณ์  สิงหรณ์
 

3

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

76

เงิน

17

1. เด็กหญิงภัสร์   มาสสุวรรณศรี
 

1. นางลักษณารีย์   เกรียงสุวรรณ
 

4

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

87

ทอง

6

1. เด็กชายปวริศ  แก้วเจือ
 

1. นางสาวอารีรัตน์  เกตุสุทัศน์
 

5

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

76.4

เงิน

21

1. เด็กชายชนินทร์  วาหลวง
2. เด็กชายศิลาพัฒน์  ธิปะละ
 

1. นายชัยชุมพล  กาญจนคลอด
2. นายราชัน  ปัญญาจันทร์
 

6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

83.6

ทอง

9

1. เด็กชายพิภพ   หาสะอาด
2. เด็กชายรัญชน์  เรืองศรี
 

1. นายชัยชุมพล  กาญจนคลอด
2. นายราชัน  ปัญญาจันทร์
 

7

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

88

ทอง

6

1. เด็กหญิงธัญชนก  ดวงจันทร์
 

1. นางลักษณารีย์  เกรียงสุวรรณ์
 

8

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

66.33

ทองแดง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงอรกานต์  ทองรักแย้ม
2. เด็กชายเจษฎา  ทวีทอง
3. เด็กชายไพรวัลย์  หอมหวาน
 

1. นางสาวสุทธิลักษณ์  วังเงิน
2. นางสาวยลดานันท์  มงคลวัฒนาสกุล
 

 

ข่าวการศึกษา