วันอนุรักษ์พลับพลึงธาร

วันที่ 14 พฤศจิการยน 2562 ครูและนักเรียนโรงเรียนคุระบุรีได้เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์พลับพลึงธาร ที่ศูนย์อนุรักษ์พลับพลึงธารคลองตาเลื่อนมีหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวันพลับพลึงธาร ของมูลนิธิอิสต์ ฟอรั่ม เพื่อรถรงค์สร้างความตระหนักแก่ประชาชนในท้องถิ่นถึงปัญหาความเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ จากธรรมชาติ และกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อการลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วของพลับพลึงธาร ตามธรรมชาติ โดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันอนุรักษ์พลับพลึงธราร จะมีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดี