Get Adobe Flash player

ของฝากจากฝ่ายแผนและงบประมาณ

ของฝากจากฝ่ายแผนและงบประมาณ ก่อนเปิดภาคเรียน  2/2561  ครับ

1.อัตลักษณ์โรงเรียนคุระบุรี
    1.1 ปรัชญาโรงเรียน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
    1.2 ตราสัญลักษณ์โรงเรียนและความหมาย

2.ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนคุระบุรี
3.แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
4.รายชื่อบุคลากร
5.แผนผังอาคารสถานที่
6.ระบบสารบรรณโรงเรียนคุระบุรี
7.มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
8.มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
9.โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคุระบุรี
10.โครงสร้างหลักสูตร MEP โรงเรียนคุระบุรี

 

 

ข่าวการศึกษา