Get Adobe Flash player

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม 2561 มีได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคุระบุรี ในเรื่องของแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณที่ผ่านมา และแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวการศึกษา