Get Adobe Flash player

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท (SRS) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ให้กับครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เครือข่ายจังหวัดพังงาณ ห้องประชุมเกาะพระทอง โรงเรียนคุระบุรี

ข่าวการศึกษา