Get Adobe Flash player

กิจกรรมโครงการสร้างความเป็นไทย 2561

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคุระบุรีได้เข้าร่วม กิจกรรมโครงการสร้างความเป็นไทย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา  ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา  โดยมีการประกวดแข่งขันกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเป็นไทย ในกิจกรรมทางโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการสวดมนต์หมู่ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การปั้นดินน้ำมัน  วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อปลูกฝังปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดพังงา

ข่าวการศึกษา