Get Adobe Flash player

English on tour 2018

โรงเรียนคุระบุรี ได้นำนักเรียน หลักสูตร Mini English Program จำนวน 76 คน และคณะครูผู้ควบคุม จำนวน 17 คน เพื่อศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษาและดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง   หาดราชมงคล และหาดปากเมง จังหวัดตรัง 

 

ข่าวการศึกษา