Get Adobe Flash player

พิธีฉลองรางวัลพระราชทาน

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 โรงเรียนคุระบุรี ได้จัดพิธีฉลองรางวัลพระราชทาน ในเวลา 08.30 น. คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา นายอำเถคุระบุรี เข้าแถวตั้งขบวน หน้าอาคาร 100 ปี และอาคารมดใต้คุระวิทย์ โดยร้องเพลงชาติร่วมกัน จากนั้นขบวนดุริยางค์เริ่มนำขบวนแห่รางวัลพระราชทาน สู่ถนนเพชรเกษม และเข้าสู่ถนนหน้าอำเภอ และเข้าสู่โรงเรียนที่อาคารเอนกประสงค์ ประธานในพิธีนายอำเภอคุระบุรี นายสาธิต ไกรนรา เชิญรางวัลและเปิดกรวยเพื่อถวายสักการะ ผู้เชิญรางวัลทุกรางวัลเชิญรางวัลสถิตย์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ มีการแสดงเทิดพระเกียรติของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี จากนั้นผู้อำนวยโรงเรียนคุระบุรี นายสมยศ ผลอินทร์ กล่าวรายงานต่อประธาน นายอำเภอคุระบุรีมอบทุนการศึกษาให้แก่ศิษย์เก่าที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน นายอำเภอคุระบรุีอ่านสำเนาพระราโชวาท และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน เมื่อเสร็จพิธีผู้ปกครองได้แยกย้ายไปตามห้องเรียนเพื่อพบครูประจำชั้นเพื่อประชุมผู้ปกครองและรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน.

ข่าวการศึกษา