รางวัลพระราชทาน ระดับ ก่อนประถมศึกษา(ปฐมวัย) ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนคุระบุรี ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับ ก่อนประถมศึกษา(ปฐมวัย) ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถาน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ซึ่ง ท่านผู้อำนวยการสมยศ ผลอินทร์ และคณะครู นักเรียน ระดับปฐมวัย ได้เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งของโรงเรียนคุระบุรีและชาวอำเภอคุระบุรี