Get Adobe Flash player

มุทิตาจิต ครูสุจิรา รักษ์จันทร์

ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ทางโรงเรียนคุระบุรีได้มีการจัดงานมุทิตาจิตให้กับครูสุจิรา รักษ์จันทร์ โดยช่วงเช้า ผู้อำนวยการ และคณะครู นักเรียนบางส่วนได้ร่วมทำบุญ  เลี้ยงพระที่วัดสามัคคีธรรม จากนั้นเวลา 13.00 น. ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่อาคารเอนกประสงค์โดยมีครูและนักเรียนทั้งหมดเข้าร่วม มีการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และได้กล่าวลาผู้ปกครองจากเสียงตามสาย . 

ข่าวการศึกษา