Get Adobe Flash player

โคงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโคงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนคุระบุรี โดยมอบทุนและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี

 

ข่าวการศึกษา