Get Adobe Flash player

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อทรูปลูกปัญญา

โรงเรียนคุระบุรีร่วมกับทรูปลูกปัญญา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมบูรณาการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อทรูปลูกปัญญา การใช้สื่อ DLIT และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ณ ห้องประชุมพระทองและห้องสื่อทรู โรงเรียนคุระบุรี

ข่าวการศึกษา