Get Adobe Flash player

เลือกตั้ง สสน.

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นักเรียนโรงเรียนคุระบุรีได้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภานักเรียน หรือ สสน. นั่นเอง โดยแบ่งหน่วยเลือกตั้ง เป็น 7 หน่วยการเลือกตั้ง ซึ่ง( สส.น. ) ” นั้น หมายถึง  สมาชิกสภานักเรียนที่ได้จากการเลือกตั้ง จากตัวแทนห้องทุกห้องเรียน  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข่าวการศึกษา