Get Adobe Flash player

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน (Best Practice)

ครูชัยชุมพล ครูชมพูนุช ครูนันทา ครูราชัน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน (Best Practice) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และรับโล่รางวับชมเชยจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนสุจริตต้นแบบที่เข้ารับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร.

ข่าวการศึกษา