Get Adobe Flash player

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี 2559

โรงเรียนคุระบุรีจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2559  โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วม สำหรับกิจกรรมในปีนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเอาตัวรอดการอยู่ในป่าโดยใช้วิชาลูกเสือ มีการเดินทางไกลโดยมีกิจกรรมฐานที่นักเรียนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี.

ข่าวการศึกษา