Get Adobe Flash player

ประชุมสัมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 2559

วันที่ 23 พฤศจิการยน 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรี นายสมยศ ผลอินทร์ เข้าร่วมประชุมสัมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ให้มีความรู้ทักษะที่เหมาะสม ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาในอนาคต

ข่าวการศึกษา