Get Adobe Flash player

ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 คณะครูโรงเรียนคุระบุรีได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ตำบลอ่าวลึก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ การปรประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจแนวทาง การำดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย ของโครงการาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

ข่าวการศึกษา