Get Adobe Flash player

Google Apps For Education และ office 365

วันที่ 14-15 กันยายน 2558  คณะครูโรงเรียนคุระบุรี ได้เข้าร่วมรับการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ( DLIT) รุ่นที่ 1  ณ ห้องประชุม สพป.พังงา  โดยมีหัวข้อในการฝึกอบรมคือ Google Apps For Education  และ office 365 เพื่อการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้พัฒนาต่อไป

ข่าวการศึกษา