รางวัลชมเชยทรงคุณค่า"นักเรียนรางวัลพระราชทาน" ปี 2557

วัวันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรี นายสมยศ ผลอินทร์ รับเกียรติบัตร ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
ประถมศึกษา ขนาด ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557 จากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ณ โรงแรมภูงา ในวันประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สพป.พังงา