Get Adobe Flash player

Southern English Program Open House 2015


ในวันประชุมสุดสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 คุณครูสิรินิภา ได้มอบเกียติบัตรให้กับ ตัวแทนแข่งขัน Southern English Program Open House 2015 แก่นักเรียนโครงการ MEP ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8th Southern EP/MEP Open House 2015 ที่ผ่านมา

ข่าวการศึกษา