Get Adobe Flash player

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อ.คุระบุรี

วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนคุระบุรี ได้เข้าร่วมกับหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน ของอำเภอคุระบุรี ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ถาวรสืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตามนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้ปี พ.ศ.2558 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย โดยคณะครูและนักเรียนระดับชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 และ 6 ร่วมถวายเทียนพรรษาที่วัดสามัคคีธรรม   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ร่วมถวายเทียนพรรษาที่วัดสวนวาง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ร่วมถวายเทียนพรรษาที่วัดนางย่อน 

ข่าวการศึกษา