Get Adobe Flash player

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน


ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนคุระบุรี มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน หรือ สสน. โดยแบ่งหน่วยการเลือกตั้งออกเป็น 7 หน่วยการเลือกตั้ง และจะมีการเลือกตั้งนายกสภานักเรียนในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ที่จะถึงนี้ ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนร่วมใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยนะครับ

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็น สสน. ประจำปีการศึกษา 2558

- คลิกดาวน์โหลดรายชื่อ สสน. ช่วงชั้นอนุบาล-ช่วงชั้นที่ 1

- คลิกดาวน์โหลดรายชื่อ สสน. ช่วงชั้นที่ 2

ข่าวการศึกษา