Get Adobe Flash player

โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท

คณะครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคุระบุรีได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท โดย  สวทช   BIOTEC  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ห้องมดน้อย

ข่าวการศึกษา