Get Adobe Flash player

การฝึกอบรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยชุมชน

วันที่ 2 ธันวาคม 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยชุมชน (รุ่นที่2) โดยการสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อการดำเนินงานตาม Road map การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยโดย สำนักงานเทศบาลตำบลคุรบุรี ร่วมกับ โรงเรียนคุระบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

ข่าวการศึกษา