Get Adobe Flash player

นิทรรศการโรงเรียนสุจริต ผลิตนวัตกรรม นำสู่การปฏิบัติ

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคุระบุรีได้เข้าร่วมงานนิทรรศการโรงเรียนสุจริต ผลิตนวัตกรรม นำสู่การปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๒๓-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ โดย คร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำพิธีเปิดและชมการแสดงชุดที่ ๑ "ต้นกล้าแห่งความสุจริต" ชุดที่ ๒ "เธอก็สุจริต ฉันก็สุจริต" จากศิลปิน โย่ง พวง นงค์ และนิทรรศการโรงเรียนสุจริต ผลิตนวัตกรรม นำสู่การปฏิบัติ ๒๒๕ โรงเรียน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) วันที่ ๒๓-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอีสเทิร์นคอนเวนชั่น ABC โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

ข่าวการศึกษา