Get Adobe Flash player

ครงการครูป่าไม้เพื่อสนองแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 30 มิถุนายน 2557อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ได้เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนในโครงการครูป่าไม้เพื่อสนองแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  วิทยากรมีการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีเกมตอบคำถามการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยมีรางวัลสำหรับนักเรียนที่ตอบถูกในเกมสัตว์ป่าสงวนของไทย

ข่าวการศึกษา