Get Adobe Flash player

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา

 

วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557  โรงเรียนคุระบุรีได้ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา  โดยมีคณะครู  ผู้บริหารโรงเรียนคุระบุรี และกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายในอำเภอคุระบุรีได้เข้าร่วม โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ

          1.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้ได้รับองค์ความรู้ในการใช้สื่ออย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิผลทั้งในโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนในเครือข่าย

 

          2.  เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างให้ครูสร้างสื่อ  ผลิตสื่อ  เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนำสู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

          3.  เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนมีนิสัยในการสืบค้น  ค้นคว้า  หาความรู้และการสร้าสรรค์ผลงานจากการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          4.  เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างเครือข่ายการใช้สื่อทรูภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญาระดับจังหวัด 

 

          5.  เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบ  และโรงเรียนในเครือข่ายให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าวการศึกษา