Get Adobe Flash player

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1

ด้วยโรงเรียนคุระบุรีจะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล  ชั้นประถมศึกษา     ปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ  และห้องเรียนพิเศษ  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2557  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  และตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  จึงกำหนดรับนักเรียนดังนี้

          ชั้นก่อนประถมศึกษา

                   1.  จำนวนที่รับ  90    คน

                   2.  คุณสมบัติผู้สมัคร

                             เด็กที่มีอายุ  4  -  5  ปี

                   3.  กำหนดวันรับสมัคร

                             วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ ห้องสำนักงาน

    โรงเรียนคุระบุรี  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                   4.  หลักฐานการรับสมัคร

                             4.1 สำเนาสูติบัตรของนักเรียน

                             4.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง

                             4.3 สำเนาบัตรประชาชนของบิดา - มารดา  หรือผู้ปกครอง

                   5.  การคัดเลือก

                             กรณีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้  ใช้วิธีการจับฉลาก

                   6.  วันคัดเลือก / ประกาศผล / รายงานตัวและมอบตัว

                             วันที่  9  มีนาคม  2557

                   7.  วันเปิดเรียน  วันพฤหัสบดีที่  15  พฤษภาคม  2557

 

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  (ห้องเรียนปกติและนักเรียนทั่วไป)

                   1.  จำนวนที่รับ  120    คน

                   2.  คุณสมบัติผู้สมัคร

                             เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา (นักเรียนที่เรียน

    ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนคุระบุรีไม่ต้องยื่นใบสมัคร)

                   3.  กำหนดวันรับสมัคร

                             วันที่  6  -  10  มีนาคม  2557  เวลา  08.30  -  16.30  น.  ณ  ห้องสำนักงาน

     โรงเรียนคุระบุรี  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                   4.  หลักฐานการรับสมัคร

                             4.1 สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน

                             4.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง

                             4.3 สำเนาบัตรประชาชนของบิดา - มารดา  หรือผู้ปกครอง

                   5.  การคัดเลือก

                             กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้  ใช้วิธีการจับฉลาก

                   6.  วันคัดเลือก / ประกาศผล / รายงานตัวและมอบตัว

                             วันที่  16  มีนาคม  2557

                   7.  วันเปิดเรียน  วันพฤหัสบดีที่  15  พฤษภาคม  2557

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  (ห้องเรียนพิเศษ  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP))

                   1.  จำนวนที่รับ  30    คน

                   2.  คุณสมบัติผู้สมัคร

                             2.1 จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 หรือเทียบเท่า

                             2.2 อายุครบ  7  ปีบริบูรณ์

                             2.3 มีความสนใจ ตั้งใจ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

                             2.4 ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษา

                   3.  กำหนดวันรับสมัคร

                             วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2557  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องสำนักงาน

                        โรงเรียนคุระบุรี  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                   4.  หลักฐานการรับสมัคร

                             4.1  ใบสมัครเข้าเรียนโครงการพิเศษ MEP โรงเรียนคุระบุรี

                             4.2 สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน

                             4.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง

                             4.4 สำเนาบัตรประชาชนของบิดา - มารดา  หรือผู้ปกครอง

                             4.5 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  (3 x 4 ซม.)  จำนวน  2  รูป

                   5.  การคัดเลือก  โดยการสอบคัดเลือกดังนี้

                             5.1 สอบพื้นฐานทางการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  4  วิชา  คือ

-  คณิตศาสตร์

-  วิทยาศาสตร์

-  สุขศึกษา

-  ภาษาอังกฤษ

                             5.2 ทดสอบภาคปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

                   6.  วันสอบคัดเลือก / ประกาศผล / รายงานตัวและมอบตัว

                             - สอบคัดเลือกวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2557  เวลา 09.00 - 14.00 น.

- ประกาศผลวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 14.30  น.

                             - รายงานตัววันที่  19  มีนาคม  2557

                   7.  เตรียมความพร้อม  โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ความรู้พื้นฐานของนักเรียน

                             วันจันทร์ที่  5  -  9  พฤษภาคม  2557

                   8.  วันเปิดเรียน  วันพฤหัสบดีที่  15  พฤษภาคม  2557

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                             ประกาศ  ณ  วันที่  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557 

 

 

ข่าวการศึกษา