Get Adobe Flash player

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

โรงเรียนคุระบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์สอบ และเป็นสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557

ข่าวการศึกษา