Get Adobe Flash player

ข่าวสารคุระบุรี

IMAGE เลือกตั้ง สสน.
วันพฤหัสบดี, 08 มิถุนายน 2560
วันที่ 8 มิถุนายน 2560... Read More...
IMAGE ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน (Best Practice)
วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2560
ครูชัยชุมพล ครูชมพูนุช ครูนันทา ครูราชัน... Read More...
IMAGE เครื่องแบบนักเรียน MEP1-6
วันพุธ, 19 เมษายน 2560
ชุดเครื่องแบบนักเรียน MEP1-6 นักเรียนชายชาย... Read More...
IMAGE ปฏิทินโรงเรียนคุะบุรี 2560
วันจันทร์, 13 มีนาคม 2560
Read More...
IMAGE การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน 2560
วันจันทร์, 13 มีนาคม 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน... Read More...

กิจกรรมย้อนหลัง

IMAGE การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนครูสอนดี ภาคใต้ KM
วันพุธ, 09 ตุลาคม 2556
ครูเกษร แซ่เอียบ และ ครูนภัสวรรณ... Read More...
IMAGE โครงการประชุมปฏิบัติการชี้แจงมาตรฐาน EP/MEP
วันศุกร์, 13 กันยายน 2556
ครูจิตติมา เขียวพันธุ์  และครูนภัสวรรณ จันทร์สม  ... Read More...
IMAGE Google Apps for Education เพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้วิชา IS สำหรับผู้บริหารและครูโรงเรียนมาตรฐานสากลภาคใต้
วันพฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2558
คณะครูโรงเรียนคุระบุรีเข้าร่วมอบรมการใช้ Google Apps for Education... Read More...
IMAGE กิจกรรมการอบรม เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารโรงเรียน
วันเสาร์, 22 พฤศจิกายน 2557
ผู้บริหารโรงเรียนคุระบุรี นายสมยศ ผลอินทร์... Read More...

ผลงานดีเด่น

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

 

- โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๐

- โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

- สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๒

-โรงเรียนแกนนำเครือข่ายเด็กไทยฟันดี

- สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี๒๕๕๔

- โรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพดีเด่น ปี๒๕๕๔

- โรงเรียนต้นแบบ โครงการทรู ปลูกปัญญา ปี๒๕๕๔

- โรงเรียนชนะเลิศประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ปี๒๕๕๔

- โรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน พลังใจ พลังคน

สพฐ.

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ

 

กระทรวงสาธารณสุข

 

บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

กระทรวงวัฒนธรรม

 

บริษัทเชฟรอน

 

ผู้บริหาร

๑. นายสมยศ  ผลอินทร์

 

- หนึ่งแสนครูดี

- รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔

- รับโล่รางวัลหนึ่งคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๔

สกสค.

คุรุสภา       

 

สมาคมสโมสรรัตนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ครู
๑. นางพวงทอง  วิจิตรพันธุ์

­ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา๒๕๕๕

­คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๕

­หนึ่งแสนครูดี

­ ผู้ฝึกสอนการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  ดีเด่นระดับประเทศ ปี ๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

คุรุสภา

คุรุสภา

กรมศาสนา

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

 

­ ผู้ฝึกสอนการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  ดีเด่นระดับประเทศ ปี ๒๕๕๔

กรมศาสนา

๒. นางเกษร แซ่เอียบ

­ ครูดีในดวงใจ

­ เชิดชูครูผู้มีอุดมการณ์

­หนึ่งแสนครูดี

สพป.พังงา

กระทรวงศึกษาธิการ

คุรุสภา

๓. นางผ่องศรี  สิตบุศย์

­ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ปี ๒๕๕๔

­ หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

 

คุรุสภา

๔. นางบุษบา  ตันสกุล

­ หนึ่งแสนครูดี

­ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปีการศึกษา๒๕๕๕

คุรุสภา

๕. นายสงกรานต์ ณ ถลาง

­ หนึ่งแสนครูดี

­ ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คุรุสภา

อบจ.ตรัง

๖. นางสาวขวัญเรือน  รัฐการ

­ หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

๗. นายชาลี  ตักเตือน

­ หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

๘. นางจิตติมา  เขียวพันธุ์

­ หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

๘. นางสิรินิภา  ถาวโรจน์

­ หนึ่งแสนครูดี

­ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปีการศึกษา๒๕๕๕

คุรุสภา

๙. นายราชัน  ปัญญาจันทร์

­ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างWebpage ประเภท Web Editor  ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

๑๐. นางนวลตา    จงจิตร

­ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปีการศึกษา๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

๑๑. นางสาวอารีช    วาจิ

­ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปีการศึกษา๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

๑๒. นางอุมาภรณ์    จันทร์เขียว

 

­ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

๑๓. นายแสนโกสินทร์ วงษ์มะยุรา

­ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปีการศึกษา๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

๑๕. นางกลิ่นดาว  ขาวสง่า

­ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

นักเรียน

๑. เด็กหญิงธัญญา บุญเรือง

๒. เด็กหญิงธนวรรณ บุญเรือง

๓. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เสมรอด

๔. เด็กหญิงพิมพ์วิภา เลี่ยมแก้ว

๕. เด็กหญิงปาริชาติ  แซ่เสี้ยว

๖. เด็กหญิงลักขณา แซ่เขา

๗. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ขาวสง่า

๘. เด็กหญิงมนลภัส นุ่นสง

๙. เด็กชายกฤษฎา  มีทอง

๑๐. เด็กชายวรวรรษ ทองประสม

 

รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา๒๕๕๕

 

กระทรวงศึกษาธิการ

 

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

๑๑. เด็กชายพิสิฐพงศ์  ปล้องเกิด

๑๒. เด็กชายธนวิชญ์    ภารา

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างWebpage ประเภท Web Editor  ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

๑๓. เด็กหญิงสุวิชญาพร ทองพนัง

๑๔. เด็กหญิงธิดารัตน์  โสมนัส

๑๕. เด็กหญิงสุชาวดี  อ่อนพิมพ์

๑๖. เด็กหญิงธมนวรรณ เกื้อคราม

๑๗. เด็กหญิงอรสา    พานทอง

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปีการศึกษา๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

๑๘. เด็กหญิงกานต์พิชชา อินทร์สม

๑๙. เด็กหญิงอนงค์นาฎ สกุลภพ

๒๐. เด็กหญิงจิรวรรณ ภูตานนท์

๒๑. เด็กหญิงปาริฉัตร   หนูภักดี

๒๒. เด็กหญิงเบญจภรณ์ รุ่งเรือง

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปีการศึกษา๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

ข่าวการศึกษา