Get Adobe Flash player

ข่าวสารคุระบุรี

IMAGE ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2560
วันที่ 14 กรกฏาคม 2560... Read More...
IMAGE วันเข้าพรรษา 2560
วันอังคาร, 11 กรกฎาคม 2560
เนื่องในวันที่ 9 ก.ค. 2560 ตรงกับวันเข้าพรรษา... Read More...
IMAGE ธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของคณะลูกเสือ – เนตรนารี 2560
วันพฤหัสบดี, 06 กรกฎาคม 2560
คณะครูและนักเรียน ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม... Read More...
IMAGE วันไหว้ครู 2560
วันพฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 2560
กิจกรรมวันไหว้ครู 2560... Read More...
IMAGE เลือกตั้ง สสน.
วันพฤหัสบดี, 08 มิถุนายน 2560
วันที่ 8 มิถุนายน 2560... Read More...

กิจกรรมย้อนหลัง

IMAGE โครงการโรงเรียนสุจริต
วันจันทร์, 02 กันยายน 2556
ในวันที่ 27-29  สิงหาคม 2556  คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน... Read More...
IMAGE โครงการครูป่าไม้ปีการศึกษา 2559
วันพุธ, 13 กรกฎาคม 2559
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์... Read More...
IMAGE ประเมินโรงเรียนต้นแบบประชาธิปไตย (ระดับภาค)
วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2556
วันที่ 19 สิงหาคม 2556... Read More...
IMAGE รายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเครือข่าย
วันจันทร์, 26 กันยายน 2559
Download รายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66... Read More...

ผลงานดีเด่น

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

 

- โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๐

- โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

- สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๒

-โรงเรียนแกนนำเครือข่ายเด็กไทยฟันดี

- สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี๒๕๕๔

- โรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพดีเด่น ปี๒๕๕๔

- โรงเรียนต้นแบบ โครงการทรู ปลูกปัญญา ปี๒๕๕๔

- โรงเรียนชนะเลิศประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ปี๒๕๕๔

- โรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน พลังใจ พลังคน

สพฐ.

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ

 

กระทรวงสาธารณสุข

 

บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

กระทรวงวัฒนธรรม

 

บริษัทเชฟรอน

 

ผู้บริหาร

๑. นายสมยศ  ผลอินทร์

 

- หนึ่งแสนครูดี

- รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔

- รับโล่รางวัลหนึ่งคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๔

สกสค.

คุรุสภา       

 

สมาคมสโมสรรัตนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ครู
๑. นางพวงทอง  วิจิตรพันธุ์

­ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา๒๕๕๕

­คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๕

­หนึ่งแสนครูดี

­ ผู้ฝึกสอนการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  ดีเด่นระดับประเทศ ปี ๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

คุรุสภา

คุรุสภา

กรมศาสนา

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

 

­ ผู้ฝึกสอนการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  ดีเด่นระดับประเทศ ปี ๒๕๕๔

กรมศาสนา

๒. นางเกษร แซ่เอียบ

­ ครูดีในดวงใจ

­ เชิดชูครูผู้มีอุดมการณ์

­หนึ่งแสนครูดี

สพป.พังงา

กระทรวงศึกษาธิการ

คุรุสภา

๓. นางผ่องศรี  สิตบุศย์

­ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ปี ๒๕๕๔

­ หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

 

คุรุสภา

๔. นางบุษบา  ตันสกุล

­ หนึ่งแสนครูดี

­ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปีการศึกษา๒๕๕๕

คุรุสภา

๕. นายสงกรานต์ ณ ถลาง

­ หนึ่งแสนครูดี

­ ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คุรุสภา

อบจ.ตรัง

๖. นางสาวขวัญเรือน  รัฐการ

­ หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

๗. นายชาลี  ตักเตือน

­ หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

๘. นางจิตติมา  เขียวพันธุ์

­ หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

๘. นางสิรินิภา  ถาวโรจน์

­ หนึ่งแสนครูดี

­ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปีการศึกษา๒๕๕๕

คุรุสภา

๙. นายราชัน  ปัญญาจันทร์

­ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างWebpage ประเภท Web Editor  ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

๑๐. นางนวลตา    จงจิตร

­ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปีการศึกษา๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

๑๑. นางสาวอารีช    วาจิ

­ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปีการศึกษา๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

๑๒. นางอุมาภรณ์    จันทร์เขียว

 

­ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

๑๓. นายแสนโกสินทร์ วงษ์มะยุรา

­ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปีการศึกษา๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

๑๕. นางกลิ่นดาว  ขาวสง่า

­ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

นักเรียน

๑. เด็กหญิงธัญญา บุญเรือง

๒. เด็กหญิงธนวรรณ บุญเรือง

๓. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เสมรอด

๔. เด็กหญิงพิมพ์วิภา เลี่ยมแก้ว

๕. เด็กหญิงปาริชาติ  แซ่เสี้ยว

๖. เด็กหญิงลักขณา แซ่เขา

๗. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ขาวสง่า

๘. เด็กหญิงมนลภัส นุ่นสง

๙. เด็กชายกฤษฎา  มีทอง

๑๐. เด็กชายวรวรรษ ทองประสม

 

รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา๒๕๕๕

 

กระทรวงศึกษาธิการ

 

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

๑๑. เด็กชายพิสิฐพงศ์  ปล้องเกิด

๑๒. เด็กชายธนวิชญ์    ภารา

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างWebpage ประเภท Web Editor  ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

๑๓. เด็กหญิงสุวิชญาพร ทองพนัง

๑๔. เด็กหญิงธิดารัตน์  โสมนัส

๑๕. เด็กหญิงสุชาวดี  อ่อนพิมพ์

๑๖. เด็กหญิงธมนวรรณ เกื้อคราม

๑๗. เด็กหญิงอรสา    พานทอง

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปีการศึกษา๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

๑๘. เด็กหญิงกานต์พิชชา อินทร์สม

๑๙. เด็กหญิงอนงค์นาฎ สกุลภพ

๒๐. เด็กหญิงจิรวรรณ ภูตานนท์

๒๑. เด็กหญิงปาริฉัตร   หนูภักดี

๒๒. เด็กหญิงเบญจภรณ์ รุ่งเรือง

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปีการศึกษา๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

 

ข่าวการศึกษา