Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนคุระบุรี

IMAGE ไทยเซฟไทย (TST)จากกรมอนามัย
วันเสาร์, 13 พฤศจิกายน 2564
ไทยเซฟไทย (TST)จากกรมอนามัย เป็นการประเมินความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)... Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์ 1 ตุลาคม 2564
วันศุกร์, 01 ตุลาคม 2564
Read More...

กิจกรรมที่ผ่านมา

IMAGE เรื่อง การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันจันทร์, 27 มกราคม 2563
ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคุระบุรีจะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ ตั้งแต่วันที่ 28... Read More...
IMAGE Inclusive Kids Games โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กพิเศษจังหวัดพังงา
วันอาทิตย์, 25 มีนาคม 2561
โรงเรียนคุระบุรีได้ รับโอกาสใช้สถานที่ สนามหญ้าด้านหน้า... Read More...
IMAGE มจธ.และ สวทช. เยี่ยมชมและร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนคุระบุรี
วันศุกร์, 05 มิถุนายน 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ... Read More...
IMAGE การสร้างความเข้มแข็งให้ ร.ร.ต้นแบบเพื่อขยายผลการใช้สื่อทรูปลูกปัญญาสู่ ร.ร. ในโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2556
ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรี นายสมยศ ผลอินทร์ ได้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ... Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนคุระบุรี 17/08/64
วันอังคาร, 17 สิงหาคม 2564
Read More...
IMAGE การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
วันเสาร์, 08 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนคุระบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์สอบ และเป็นสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน... Read More...
IMAGE วันพ่อแห่งชาติ 2562
วันศุกร์, 06 ธันวาคม 2562
5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร... Read More...
IMAGE กิจกรรมโครงการสร้างความเป็นไทย 2561
วันศุกร์, 06 กรกฎาคม 2561
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคุระบุรีได้เข้าร่วม กิจกรรมโครงการสร้างความเป็นไทย... Read More...

ข่าวการศึกษา